Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny [dále jen„VOPDE“] upravují smluvní vztahy při dodávce elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) držitelem licence na obchod s elektřinou – obchodní společností ENERGY Ústí nad Labem, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100, PSČ 400 03,
IČ 25540971, DIČ: CZ25540971, vedené u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1172

1)  [dále jen „Obchodník“] a odběru elektřiny právnickými nebo fyzickými osobami, a to i pro potřeby Domácností [dále jen „Zákazník“]. Společný název pro Obchodníka a Zákazníka je „Účastníci“, popř. „Účastníci Smlouvy“, a jednotlivě „Účastník“.

2)  VOPDE podrobněji upravují další vzájemná práva a povinnosti Účastníků Smlouvy obecně upravené zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků [dále jen „EZ“] a příslušnými prováděcími a souvisejícími právními předpisy a technickými normami. VOPDE jsou k dispozici v sídle společnosti a na webové stránce Obchodníka [www.energy-usti.cz].

3)  VOPDE jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené Obchodníkem nebo dříve jeho právním předchůdcem se Zákazníkem k realizaci obchodu s elektřinou podle ustanovení § 50 EZ nebo ustanovení § 12a EZ, avšak vždy v režimu převzetí odpovědnosti za odchylku podle příslušných právních předpisů, a to:

a)  smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny [dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva o sdružených službách“ ], a nebo

b)  smlouvy o dodávce elektřiny [dále jen „Smlouva“], a nebo

c)  smlouvy o dodávce elektřiny dodavatelem poslední instance [dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva o dodávce elektřiny dodavatelem poslední instance“].
Ustanovení ve Smlouvě mají před ustanoveními VOPDE přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.

4)  Při uzavření Smlouvy o sdružených službách Zákazník výslovně souhlasí, aby Obchodník uzavřel s příslušným Provozovatelem distribuční soustavy [dále jen „PDS“] smlouvu zahrnující dopravu elektřiny do odběrného nebo předávacího místa Zákazníka (Smlouva o distribuci elektřiny); Obchodník je oprávněn toto právo převést na třetí osobu, když však odpovědnost vůči Zákazníkovi za uzavření takové smlouvy nese sám.

5)  Pro účely Smlouvy a VOPDE jsou používány odborné pojmy a terminologie v souladu s EZ a jeho prováděcími předpisy a souvisejícími právními předpisy (Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu [dále jen „ERÚ“], technickými normami apod.).

6)  V případě, kdy není uzavřena Smlouva v písemné podobě, považuje se zaplacení první zálohy (dle ustanovení čl. IV odst. 4 VOPDE) nebo první platby za vyúčtování dodávky elektřiny (dle ustanovení čl. IV odst. 2 VOPDE) za souhlasný projev vůle Zákazníka s uzavřením Smlouvy. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě jedná-li se o dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance nebo Smlouvu uzavíranou na dobu určitou.

7)  Závazkový vztah Obchodníka se Zákazníkem, který odebírá elektřinu v kategorii D, t.j. pro svoji domácnost nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů [dále jen „Domácnost“] se řídí režimem zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník [dále jen „ObčZ“]; závazkový vztah Obchodníka se Zákazníkem, který odebírá elektřinu pro účely podnikání, popř. u státu a územně samosprávných celků v souvislosti se zajišťování veřejných potřeb, se řídí režimem zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník [dále jen „ObchZ“]; v ostatních případech se závazkové vztahy Účastníků Smlouvy řídí ve smyslu ust. § 262 odst.1) ObchZ režimem tohoto zákona.

8)  Těmito VOPDE se od 1. ledna 2009 řídí též dosavadní smluvní vztah mezi Obchodníkem a Zákazníkem podle dříve uzavřené smlouvy k realizaci obchodu s elektřinou mezi Obchodníkem nebo jeho právním předchůdcem a Zákazníkem, pokud Zákazník nevyjádří s tímto převodem svůj písemný nesouhlas doručený Obchodníkovi do 31. ledna 2009. Vyjádřil-li Zákazník v uvedené lhůtě svůj nesouhlas a nedohodne-li se s Obchodníkem jinak, je kterýkoli Účastník oprávněn od Smlouvy odstoupit, nejpozději však do 31. ledna 2009; nebude-li od Smlouvy v uvedené lhůtě odstoupeno, stávají se tyto VOPDE ode dne 1. ledna 2009 závazné pro další smluvní vztah podle Smlouvy.

9)  Smlouva uzavřená mezi Účastníky v písemné formě, může být měněna i nepísemným dodatkem, a to na základě požadavku Zákazníka na změnu Smlouvy, ve formě a obsahu stanoveném Obchodníkem, pokud kterýkoliv z Účastníků neprojeví vůli provést změnu Smlouvy písemným dodatkem.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1)  Obchodník se zavazuje Zákazníkovi dodávat silovou elektřinu, v případě uzavření Smlouvy o sdružených službách rovněž zajistit přenos elektřiny, distribuci elektřiny a systémové služby [dále jen „distribuční služby“] a Zákazník se zavazuje Obchodníkovi zaplatit cenu silové elektřiny, v případě uzavření Smlouvy o sdružených službách rovněž i cenu za distribuční služby a další platby podle Cenového rozhodnutí ERÚ.

2)  Dodávka (a odběr) elektřiny je zahájena od počátečního stavu měřicího zařízení stanoveného Provozovatelem distribuční soustavy [dále jen „PDS“] a uskutečňuje se podle podmínek Smlouvy a řádně a včas vzájemně sjednaných potřeb Zákazníka, do hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením (elektroměrem) sjednaného Zákazníkem s příslušným PDS, k jehož distribuční síti je/jsou připojeno/-a odběrné/-á místo/-a Zákazníka podle Smlouvy o připojení uzavřené dle příslušných právních předpisů a v souladu s „Pravidly provozování distribuční soustavy“ [dále jen PPDS] a „Podmínkami distribuce elektřiny“ [dále jen PDE], vydanými příslušným PDS.

3)  Obchodník je povinen:

a)  sjednané množství elektřiny dodat do odběrného/-ných místa/míst Zákazníka stanoveného/- ných ve Smlouvě v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy,

b)  převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku, v režimu přenesení odpovědnosti za odchylku podle příslušných právních předpisů; tato povinnost Obchodníka nezavazuje, pokud by Zákazník nesplnil povinnost podle ustanovení čl. II. odst. 4) písm. a) VOPDE.

4)  Zákazník je povinen:

a)  z důvodu přenesení odpovědnosti za odchylku na Obchodníka podle ustanovení čl. II. odst. 3) písm. b) VOPDE nebýt po dobu účinnosti Smlouvy účastníkem účinného smluvního vztahu s jiným obchodníkem s elektřinou (dodavatelem elektřiny) a v předmětném/-ých odběrném/-ých místě/místech od něho odebírat elektřinu; Zákazník bere na vědomí, že porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy a jako takové opravňuje Obchodníka k odstoupení od Smlouvy; odstoupením od Smlouvy nezaniká právo Obchodníka na smluvní pokutu dle čl. V. odst. 2) písm. b) VOPDE,

b)  při odběru elektřiny podle Smlouvy respektovat PDE vydané příslušným PDS,

c)  uhradit Obchodníkovi náklady spojené se zasíláním výzev, upomínek apod. ke splnění povinností Zákazníka ze Smlouvy, náklady spojené se zahájením přerušení, přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky elektřiny v případech dle ustanovení čl. III odst. 1) – 5) VOPDE [dále jen “další náklady”],

d)  v případě že Zákazník požaduje dodávku elektřiny osvobozenou od daně z elektřiny a je držitelem oprávnění k nabytí elektřiny osvobozené od daně tak, jak stanovuje příslušný právní předpis, musí tuto skutečnost doložit věrohodným způsobem Obchodníkovi. Pokud Zákazník

takto nabytou elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny nebo její část užívá pro jiné účely než stanoví příslušný právní předpis pro její osvobození, případně nabude elektřinu bez daně z jiného důvodu, je povinen tuto odebranou elektřinu příslušnému správci daně přiznat a zaplatit daň stanovenou příslušným právním předpisem (resp. postupovat způsobem stanoveným tímto právním předpisem),

e) v případě, kdy Zákazník pozbude oprávnění nabývat elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny, případně dojde k jeho změně, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně Obchodníkovi; Zákazník odpovídá Obchodníkovi za jakékoliv porušení povinnosti stanovené právními předpisy v souvislosti s nabytím a užitím elektřiny osvobozené od daně, Zákazník uhradí Obchodníkovi škodu, vzniklou Zákazníkovým porušením příslušného právního předpisu, upravujícím daňové povinnosti v souvislosti s dodávkou elektřiny a neoznámením Obchodníkovi o svém pozbytí nebo změně oprávnění nabývat elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny.

5)  Dodávka elektřiny je splněna přechodem elektřiny z příslušné distribuční soustavy přes měřicí zařízení do předmětného/-ých odběrného/- ých místa/míst Zákazníka.

6)  Měření dodávek elektřiny, včetně vyhodnocování a předávání výsledků měření a dalších nezbytných informací pro vyúčtování dodávky elektřiny, je zajišťováno příslušným PDS podle příslušného právního předpisu.

III. PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY, VÝPOVĚĎ

1)  Obchodník má právo přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny Zákazníkovi podle ustanovení § 30 EZ při neoprávněném odběru podle ustanovení § 51 EZ [dále jen „NO“].

2)  Obchodník má právo přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny Zákazníkovi také v případech, kdy je oprávněn odstoupit od Smlouvy dle ustanovení čl. III. odst. 5) VOPDE.

3)  Přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny je Obchodník oprávněn provést v kterémkoli nebo ve více odběrných místech Zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny provede příslušný PDS na žádost Obchodníka a na náklady Zákazníka.

4)  Při přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny dle ustanovení čl. III. nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu škody a ušlého zisku. Přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny z důvodu NO bude provedeno bezprostředně po jeho zjištění, nebude-li se Zákazníkem dohodnuto jinak. Obchodník oznámí přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny příslušnému PDS.

5)  Obchodník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:
a) podstatného porušení povinnosti ze Smlouvy ze strany Zákazníka,
b) je-li Zákazník v prodlení se zaplacením jiného peněžitého závazku vůči Obchodníkovi, než závazku ze Smlouvy déle než 14 dnů po výzvě (upomínce) k zaplacení nebo
c) je-li déle jak 30 dní z důvodů nečinnosti nebo neplnění povinností Zákazníka přerušena dodávka elektřiny dle čl. III. odst. 1) nebo 2) VOPDE. Odstoupení je účinné ode dne uvedeného v písemném oznámení Obchodníka o odstoupení Zákazníkovi, ne však dříve než v den doručení tohoto oznámení. Obchodník může dále odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení čl. IX. odst. 2) VOPDE. Obchodník oznámí odstoupení od Smlouvy příslušnému PDS.

6)  Za podstatné porušení povinnosti ze Smlouvy ze strany Zákazníka se považuje zejména:

a)  prodlení Zákazníka se splněním závazku vůči Obchodníkovi trvající déle než 14 dnů, zejména prodlení se zaplacením zálohy, faktury za dodávku elektřiny nebo za sdružené služby dodávky elektřiny, smluvní pokuty, vyúčtování úroku z prodlení nebo škody, nákladů spojených s upomínáním, zahájením přerušení, přerušením, zajištěním obnovení nebo s ukončením dodávky elektřiny nebo

b)  podstatné porušení povinnosti, která je zvlášť specifikovaná ve Smlouvě nebo v VOPDE.

7)  Obchodník je oprávněn svá práva stanovená v ustanovení čl. III. odst. 1) a 2) VOPDE využít i u jiné/-ých smlouvy/smluv o sdružených službách nebo smlouvy/smluv o dodávce elektřiny uzavřených mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

8)  Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy ze strany Obchodníka; za podstatné porušení povinností ze Smlouvy ze strany Obchodníka se považuje zejména:

a)  bezdůvodné ukončení dodávky elektřiny;

b)  bezdůvodné neposkytování nebo nezajištění distribučních služeb, je-li mezi Účastníky uzavřena Smlouva o sdružených službách;

c)  prodlení se zaplacením splatného závazku Obchodníka vůči Zákazníkovi delším než 14 dnů po výzvě (upomínce) k zaplacení;

d)  podstatné porušení povinnosti, která je zvlášť specifikována ve Smlouvě nebo ve VOPDE; Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení Zákazníka o odstoupení Obchodníkovi nebo pozdějším dnem stanoveným v tomto oznámení; Zákazník může odstoupit od Smlouvy také v případech uvedených v ustanovení čl. IX. odst. 2) a 3) VOPDE jako vyslovení nesouhlasu se změnami nebo novými VOPDE nebo se změnami Ceníku. Zákazník oznámí odstoupení od Smlouvy příslušnému PDS.

9)  Každý Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li na druhého Účastníka prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání; odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi nebo pozdějším dnem stanoveným v tomto oznámení; odstupující Účastník oznámí odstoupení od Smlouvy příslušnému PDS

10)  Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji jednostranně písemně vypovědět kterýmkoli Účastníkem Smlouvy, a to s výpovědní lhůtou 3 měsíce, počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
Dojde-li k ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Zákazníka za účelem změny dodavatele elektřiny, může provést Zákazník za účelem konečného vyúčtování odběru a dodávky elektřiny kontrolní odečet údajů stavu číselníku na měřícím zařízení (tzv. „Samoodečet“) a nejpozději 8 pracovních dnů před účinností změny dodavatele jej předá Obchodníkovi způsobem uvedeným v čl. VIII., odst. 4 VOPDE. Tímto není dotčeno právo Obchodníka vyúčtovat dodávku elektřiny, případně také distribuční služby dle hodnot odběru a dodávky zjištěných PDS.

11)  Smlouva může být ukončena také vzájemnou dohodou Účastníků, a to zejména v případech, kdy Zákazník doloží, že ukončuje odběr elektřiny v odběrném místě z důvodu změny sídla, bydliště, převodu nemovitosti apod.

IV. STANOVENÍ CENY, VYÚČTOVÁNÍ, ZÁLOHY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena za dodávku elektřiny je určena takto:

a)  cena za distribuční služby je stanovena ERÚ jako cena pevná v Cenovém rozhodnutí ERÚ podle Sazeb distribuce elektřiny [dále jen „Sazba/-y“], a to bez daně z přidané hodnoty, popřípadě dalších daní a poplatků stanovených příslušnými právními předpisy. Sazby odpovídají typovému diagramu dodávky elektřiny, který odběrnému místu Zákazníka přiděluje příslušný PDS v souladu s EZ a Pravidly trhu s elektřinou [dále jen „Přidělený TDD“]. Zákazník a Obchodník si nemohou dohodnout ceny jiné;

b)  cena silové elektřiny (tj. cena za dodávku elektřiny bez distribučních služeb) je stanovena Obchodníkem v Ceníku Obchodníka [dále jen „Ceník“] podle „Produktů“, a to bez daně z elektřiny, daně z přidané hodnoty, popřípadě dalších daní a poplatků stanovených příslušnými právními předpisy; Produktem se rozumí Obchodníkem nabízená dodávka silové elektřiny a dalších souvisejících služeb (bez distribučních služeb) ve formě a druzích stanovených Ceníkem. Produkt se může členit na jednotlivé Produktové řady, ze kterých si může Zákazník

při uzavírání Smlouvy vybrat. Produkty (Produktové řady) odpovídají Přidělenému TDD pro odběrné místo. Změna Produktu (Produktové řady) je možná maximálně jedenkrát za 12 měsíců, nedohodnou- li se Účastníci ve Smlouvě jinak. Bližší specifikace Produktů a Produktových řad je uvedena v Ceníku. Jedná-li se o Zákazníka využívajícího Obchodníka jako Dodavatele poslední instance, je tato cena stanovena ERÚ jako cena pevná v Cenovém rozhodnutí ERÚ.

c) k cenám uvedeným v písm. a) a písm. b) tohoto článku se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, popřípadě další daně a poplatky stanovené příslušnými právními předpisy, a to ve výši a způsobem, jak stanoví příslušný právní předpis stanovující takovouto daň nebo poplatek.

d) Obchodník si vyhrazuje právo zpoplatnit nadstandardní služby částkou dle platného Ceníku nestandardních služeb, stanoveného Obchodníkem.

2)  Vyúčtování dodávky elektřiny bude prováděno Obchodníkem Zákazníkovi v cenách platných v době dodávky elektřiny, nejméně jednou za 12 měsíců [dále jen „Zúčtovací období“], a to vystavením daňového dokladu [dále jen „Faktura/-y“] s náležitostmi podle příslušných právních předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zjištění skutečné spotřeby, tj. den vystavení Faktury.

3)  Fakturu/-y Obchodník předloží (odešle) Zákazníkovi neprodleně po vystavení na sjednanou zasílací adresu dle Smlouvy. Faktura/-y je/jsou splatná/-né nejpozději v den splatnosti v ní uvedený, ne však dříve jak 14 dní ode dne jejího vystavení není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak.

4)  V průběhu Zúčtovacího období platí Zákazník Obchodníkovi pravidelné zálohy; výše, počet a splatnost záloh jsou stanoveny v „Platebním kalendáři“, který Obchodník předloží (odešle) Zákazníkovi při uzavření Smlouvy a dále zpravidla 1×ročně společně s Fakturou; výši, počet a splatnost záloh je Obchodník povinen stanovit přiměřeně k ceně předpokládaného odběru elektřiny Zákazníkem (a je-li uzavřena Smlouva o sdružených službách, tak i ceně za distribuční služby). Obchodník je oprávněn s ohledem na velikost odběru elektřiny v odběrovém místě, změny cen silové elektřiny (je-li uzavřena Smlouva o sdružených službách, tak i změn ceny za distribuční služby) nebo při opakovaném nedodržování smluveného způsobu placení závazků Zákazníkem měnit výši, počet a splatnost záloh novým Platebním kalendářem, a to i v průběhu Zúčtovacího období; zaplacené zálohy v příslušném Zúčtovacím období budou započteny ve Faktuře/-ách. Případný přeplatek Faktury může Obchodník započítat na úhradu záloh v následujícím Zúčtovacím období.

5)  Ostatní případné platby podle Smlouvy (např. smluvní pokuty, škody, úroky z prodlení, další náklady, náhrady) mohou být vyúčtovány samostatnou/-ými fakturou/-ami, popř. spolu s Fakturou/-ami při vyúčtování dodávky elektřiny. Samostatná/-é faktura/-y je/jsou splatná/-né nejdříve 14. den ode dne vystavení faktury (konkrétní den splatnosti bude uveden na samostatné/ ých faktuře/-ách), nebude-li dohodnuto jinak. Další náklady Obchodníka jsou splatny na výzvu k jejich úhradě; doklad o zaplacení dalších nákladů je Obchodník povinen vystavit na žádost Zákazníka po jejich úhradě.

6)  Všechny platby podle Smlouvy se provádí bezhotovostně na účet Obchodníka způsobem dohodnutým ve Smlouvě; číslo účtu, variabilní symbol, popř. další platební údaje jsou uvedeny v příslušné/-ých F/faktuře/-rách nebo Platebním kalendáři; všechny platby se provádějí v měně CZK, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak. Náklady spojené s úhradou závazků podle Smlouvy (např. bankovní poplatky, poštovní poplatky) nese každý Účastník na své straně. Ve Smlouvě lze dohodnout zejména následující způsoby placení:

a)  Přímé inkaso z bankovního účtu Zákazník u svého peněžního ústavu sjedná souhlas s inkasem ve prospěch bankovního účtu Obchodníka. Podnět k úhradě veškerých plateb realizuje Obchodník.

b)  Vlastní podnět Zákazník hradí veškeré platby Obchodníkovi z vlastního podnětu – způsobem, který mu nejlépe vyhovuje, např. složením částky na účet Obchodníka, bezhotovostním převodem (jednorázový příkaz, trvalý příkaz) ze svého bankovního účtu, prostřednictvím

poštovní poukázky typu A. Obchodník však na úhradu platby Zákazníkovi poukázky nezasílá, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

7)  Při vyúčtování dodávky elektřiny je Obchodník oprávněn převádět do dalšího Zúčtovacího období Malé přeplatky nebo Malé nedoplatky (tj. finanční částka max. do 200,- Kč). Převod těchto částek je povinen Zákazníkovi oznámit.

8)  Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak a připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den; platba Zákazníka se považuje za splněnou, je-li řádně identifikována (označena správným variabilním symbolem, popř. dalšími platebními údaji) a připsána v předmětné částce na bankovní účet určený Obchodníkem. Změny bankovního/-ch účtu/-ů jsou Účastníci povinni bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhému Účastníkovi. Případné neidentifikované platby nebo i přeplatky poskytnuté Zákazníkem na bankovní účet Obchodníka může Obchodník započíst na kteroukoli svoji splatnou pohledávku za Zákazníkem, a to dle uvážení Obchodníka. Nezapočtené přeplatky vrátí Obchodník Zákazníkovi na jeho účet, popř. poštovní poukázkou, do konce následujícího kalendářního měsíce, v němž nezapočtený přeplatek vznikl, pokud nebude dohodnuto jinak. Za den vrácení přeplatku se považuje den připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet Zákazníka; v případě využití provozovatele poštovních služeb v den, kdy je Obchodníkem příslušná částka ve prospěch Zákazníka poukázána.

9)  Daňové doklady o vyúčtování (Faktury, zálohy a ostatní platby dle Smlouvy) vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis Účastníků Smlouvy.

V. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

1)  Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) podle této Smlouvy je prodlévající Účastník (dlužník) povinen zaplatit druhému Účastníkovi Smlouvy (věřiteli) smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ustanovení se netýká smluvních vztahů, které se řídí režimem ObčZ, kdy Účastník, který je v prodlení, je povinen uhradit zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

2)  Zákazník je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu:
a) ve výši 100,- Kč za každou písemnou upomínku jednotlivého porušení povinnosti podle ustanovení čl. III., odst. 5 VOPDE,
b) ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti podle ustanovení čl. II., odst. 4, písm. a) VOPDE; uplatněním smluvní pokuty není právo Obchodníka k odstoupení od Smlouvy dotčeno,
c) popř. sjednanou ve Smlouvě.

3)  Ujednání o smluvních pokutách nemá vliv na samostatný nárok oprávněného Účastníka na náhradu škody a úrok z prodlení.

VI. REKLAMACE

1)  Zjistí-li kterýkoli z Účastníků chyby nebo omyly při vyúčtování plateb podle Smlouvy, vzniklé např. nesprávnou funkcí měřicího zařízení, nesprávným odečtem měřicího zařízení, použitím nesprávné konstanty (násobitele) měřicího zařízení, použitím nesprávné ceny (sazby) za silovou elektřinu nebo za distribuční služby, početní nebo tiskovou chybou ve vyúčtování, nevrácením nezapočtených zaplacených přeplatků apod. mají Účastníci nárok na vzájemné vypořádání.

2)  V případě vzniku situace předpokládající vzájemné vypořádání podle ustanovení odst. 1) tohoto článku předá vyzývající Účastník druhému Účastníkovi písemnou výzvu k odstranění zjištěného stavu a k jeho nápravě, tedy reklamaci vyúčtování dodávky elektřiny nebo distribuci elektřiny, případně reklamaci měření dodávky elektřiny. Reklamace bude obsahovat zejména:

3) 4) 5)

6)

VII.

1) 2)

a)  identifikaci vyzývajícího Účastníka;

b)  identifikační údaje reklamované faktury, vč. variabilního symbolu, a je-li reklamováno měření,

také číslo odběrného místa, číslo elektroměru a zjištěné stavy;

c)  přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění reklamace, včetně případné dokumentace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace;

d)  podpis Účastníka nebo jeho oprávněného zástupce, není-li reklamováno prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Účastníkem později rozšiřované a nově uplatňované nároky týkající se reklamace budou považovány za novou reklamaci.

Reklamace vyúčtování plateb podle Smlouvy musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů ode dne splatnosti příslušného vyúčtování, v němž se reklamovaná skutečnost projevila; reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaných plateb.

Zákazník je oprávněn písemně reklamovat Platební kalendář na příslušné období z důvodu jeho nepřiměřenosti nejpozději do splatnosti první takto předepsané zálohy, pokud se nedohodne
s Obchodníkem jinak.

Účastník vyzvaný k reklamaci tuto přešetří a výsledek šetření oznámí písemně vyzývajícímu Účastníkovi ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel. Byla-li reklamace oprávněná, bude neprodleně provedeno vzájemné vypořádání rozdílů v platbách, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace vyzvanému Účastníkovi, není-li stanoveno právním předpisem jinak. V případě reklamace jiných skutečností než vyúčtování plateb elektřiny se postupuje obdobně. Je-li v rámci vypořádání Obchodník povinen vrátit Zákazníkovi přeplatek, postupuje se podle ustanovení čl. IV odst.8, poslední dvě věty VOPDE.

Reklamace se uplatňuje doručením na Zasílací adresu Účastníka uvedenou v příslušné Smlouvě.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Účastníci se zavazují, že vynaloží (a to i každý samostatně) veškeré úsilí, aby byly případné spory vyplývající ze Smlouvy urovnány smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby sporná situace byla objektivně vysvětlena a za tímto účelem si poskytnou nezbytnou součinnost.

Pokud se Účastníci písemně nedohodnou a ve sporu je příslušný ERÚ, bude spor tomuto úřadu předložen k rozhodnutí; k předložení je oprávněn kterýkoli Účastník. V ostatních případech může kterýkoli Účastník podat návrh příslušnému soudu; místně příslušným soudem pro řešení takového sporu je v případě, že se smluvní vztah řídí režimem ObchZ, obecný soud Zákazníka – tuzemce, jinak obecný soud Obchodníka, a v případě, že se smluvní vztah řídí režimem ObčZ je místně příslušný soud dle příslušných právních předpisů; rozhodným právem bude vždy právo České republiky.

VIII. DORUČOVÁNÍ

1) Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen mezi Účastníky [dále jen „Podání“], není-li stanoveno ve VOPDE nebo ve smlouvě sjednáno jinak, může být doručen alespoň jedním z následujících způsobů doručování:

a) na Zasílací adresu Účastníka uvedenou ve Smlouvě nebo VOPDE:

a.a  osobním doručením, popř. doručení kurýrem; Podání bude považováno za doručené

dnem předání Podání odpovědné osobě adresáta (příjemce),

a.b  doporučeným dopisem; Podání bude považováno za doručené třetí (3.) den po dni předání Podání držiteli příslušné poštovní licence k doručení adresátovi (příjemci) nebo dřívějším dnem doručení,

a.c dopisem; Podání bude považováno za doručené pátý (5.) den po odeslání (vyhotovení),

b)  faxovým přenosem na kontaktní údaj uvedený ve Smlouvě; Podání bude považováno za doručené obdržením zpětného faxového potvrzení o úspěšném doručení z příjemcova faxového přístroje, pokud je zpětná zpráva přijata v pracovní den do 14.00 hod, jinak následující pracovní den po pracovním dni, kdy bylo odesláno,

c)  elektronicky (e-mailem); Podání bude považováno za doručené obdržením zpětného elektronického potvrzení o úspěšném doručení z příjemcovy e-mailové adresy, pokud je zpětná elektronická zpráva přijata v pracovní den do 14.00 hod, jinak následující pracovní den po pracovním dni, kdy byl(-o) odeslán)-o).

d)  prostřednictvím zprávy SMS odeslané na kontaktní číslo mobilního telefonu; Podání bude považováno za doručené – potvrzení na mobilním telefonu odesílatele o doručení zprávy SMS na mobilní telefon adresáta, pokud je potvrzení přijato v pracovní den do 14.00 hod, jinak následující pracovní den po pracovním dni, kdy byla zpráva SMS odeslána. O Podání zprávy SMS a jejím doručení je odesílatel povinen vést evidenci.

2)  Pokud nebude ve Smlouvě uvedeno jinak, má se za to, že Zákazník uděluje Obchodníkovi výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, výzev, upomínek a jiných sdělení ve věci Smlouvy a jejího plnění prostřednictvím SMS zpráv nebo elektronických prostředků (zejména mailem), pokud Obchodník má takovýto kontakt Zákazníka k dispozici. Obdobně se souhlas vztahuje i na zasílání obchodních sdělení v elektronické i v písemné formě ve věci dodávek elektřiny a souvisejících služeb; Zákazníkovi přísluší právo odmítnout obchodní sdělení zasílané elektronickou formou podle platných právních předpisů.

3)  Písemná Podání určená Obchodníkovi musí být doručena na „Adresu pro písemný styk“ uvedenou ve Smlouvě, a to společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s., P.O.Box 14C, 400 03 Ústí nad Labem.
Pro komunikaci při plnění Smlouvy Zákazník může použít zejména tyto kontakty:
telefony – Obchodní oddělení: 472 707 080

Poruchová linka: 472 707 011 webová stránka (Internet): www.energy-usti.cz

e-mail: energy-usti@energy-usti.cz

Hovorné je zpoplatňováno Operátorem Zákazníka dle tarifů. Náklady na použití ostatních prostředků komunikace na dálku budou zpoplatněny dle tarifu poskytovatele příslušného komunikačního prostředku použitého Zákazníkem.

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1)  Pokud by jakýkoli závazek (povinnost) podle VOPDE byl nebo by se stal neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků (povinností) podle Smlouvy a VOPDE.

2)  Obchodník je oprávněn VOPDE měnit (novelizovat), popř. je nahradit novými. Změny (nové) VOPDE Obchodník zveřejní nejméně 2 měsíce přede dnem účinnosti změny (nových) VOPDE, a to ve svých obchodních místech (kancelářích, provozovnách apod.) a na své webové adrese a současně bude Zákazníka o novelizaci (nových) VOPDE vhodným způsobem informovat. Zákazník je povinen se s novelizovanými (novými) VOPDE seznámit. Neprojeví-li Zákazník alespoň 1 měsíc přede dnem účinnosti novelizovaných (nových) VOPDE s nimi výslovný písemný nesouhlas, stávají se novelizované (nové) VOPDE závazné pro další smluvní vztah podle Smlouvy. Vyjádřil-li Zákazník v uvedené lhůtě svůj nesouhlas s novelizací (novými) VOPDE a nedohodne-li se s Obchodníkem jinak, je kterýkoli Účastník oprávněn od Smlouvy odstoupit, nejpozději však do dne účinnosti novelizovaných (nových) VOPDE; nebude-li od Smlouvy v

uvedené lhůtě odstoupeno, stávají se novelizované (nové) VOPDE ode dne jejich účinnosti závazné pro další smluvní vztah podle Smlouvy. Písemný nesouhlas učiněný v souladu s tímto ustanovením, popř. odstoupení, představuje Účastníky Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení nesouhlasu Zákazníka se změněnými (novými) VOPDE.

3)  Obchodník je oprávněn měnit cenu/-y za dodávku silové elektřiny stanovené Ceníkem. Změny Ceníku zveřejní Obchodník nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti změn Ceníku ve svých obchodních místech (kancelářích, provozovnách) a na své webové adrese a současně bude Zákazníka o změnách Ceníku vhodným způsobem informovat. Tato zveřejnění se považují za návrh změn cen za dodávku silové elektřiny. Zákazník je povinen se se změnami Ceníku seznámit. Neprojeví-li Zákazník alespoň 3 dny přede dnem účinnosti změn/-y Ceníku písemně vůli k odstoupení od Smlouvy, stává se nově stanovená cena silové elektřiny závazná pro další smluvní vztah podle Smlouvy ode dne účinnosti změn Ceníku. Odstoupí-li Zákazník do uvedené lhůty od Smlouvy, účinnost Smlouvy končí posledním dnem před účinností změn Ceníku. Písemné odstoupení představuje Účastníky Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení nesouhlasu se změnami Ceníku.

4)  Účastníci se zavazují, že neposkytnou Smlouvu jako celek nebo i její část (která není veřejně známa) a neveřejné informace plynoucí ze smluvního vztahu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého Účastníka kromě případu, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis a případy stanovené ve Smlouvě nebo ve VOPDE.

5)  Účastníci se zavazují přijmout technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací, osobních údajů a informací z registru údajů.

6)  Zákazník souhlasí, aby Obchodník pro účely plnění Smlouvy a svých informačních kampaní shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Zákazníka – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné), datum narození a popř. číslo bankovního účtu a kontaktní údaje. Ochrana osobních údajů Zákazníků – fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Zákazník – fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, Obchodník mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zákazník – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Obchodník nebo uvedení zpracovatelé provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Obchodníka o vysvětlení a příp. požadovat, aby Obchodník nebo uvedený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7)  Zákaz poskytnutí Smlouvy nebo jejích částí a povinnost ochrany důvěrných informací a osobních údajů nebrání zpřístupnění Smlouvy, důvěrných informací a osobních údajů, včetně konkrétních informací o průběhu plnění podle Smlouvy, osobám v rámci podnikatelského seskupení Obchodníka a dále též jejich předání Operátorovi trhu s elektřinou, a. s., v souladu s EZ a jeho prováděcími předpisy a v souladu s příslušnými smlouvami uzavřenými Obchodníkem, zejména PDS v případě, že se jedná o Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny. Účastníci se vzájemně zavazují podávat si včasné a určité informace o změnách údajů uvedených ve Smlouvě, které nemají vliv na její změny, např.: změny identifikačních údajů Účastníka, osobních údajů, Zasílací adresa. Opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinného Účastníka. Účastníci se dále zavazují poskytovat si včas všechny informace, které by měly nebo mohly mít vliv na plnění Smlouvy.

8)  Zákazník odpovídá za případnou ztrátu či neoprávněné zpřístupnění svých identifikačních údajů ze Smlouvy ( např. číslo Smlouvy, číslo Zákazníka, číslo OM) třetí osobě.

9)  Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je smluvní vztah mezi Obchodníkem a Zákazníkem uzavřen na dobu neurčitou.

10)  V případě uzavírání, změně a ukončování Smlouvy lze vlastnoruční podpis zástupce Obchodníka provést faksimilií tohoto podpisu; obdobně tak lze postupovat i v případech následného písemného styku v rámci plnění Smlouvy, není-li ve Smlouvě nebo VOPDE stanoveno jinak.

Pokud je za Zákazníka jakožto zmocnitele při uzavírání, změně nebo ukončování Smlouvy činěn úkon na základě plné moci, může Obchodník požadovat úředně ověřený podpis zmocnitele.

11) VOPDE jsou platné od 1. listopadu 2008 a účinné od 1. ledna 2009. V Ústí nad Labem dne 31. ledna 2009.
ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
Jan Vojtěch

Předseda představenstva