Prodej elektřiny

ENERGY Ústí nad Labem a.s.

Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) č. 458/2000 Sb., v platném znění, ukládá v § 23 odst. 2 písm. k) výrobcům elektřiny povinnost informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup:

  1. o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce,
2018
PalivoPodíl
hnědé uhlí99,65 %
zemní plyn  0,35 %
  1. o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce.
2018
množství emisí CO2    8520 t
množství radioaktivního odpadu          0 t

Množství emisí zde uvedené se vztahuje pouze k palivu spotřebovanému pro výrobu elektřiny v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla.