Prodej elektřiny

ENERGY Ústí nad Labem a.s.

Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) č. 458/2000 Sb., v platném znění, ukládá v § 23 odst. 2 písm. l) výrobcům elektřiny povinnost informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup:

1.o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce

2020

Palivo Podíl

hnědé uhlí 93,78%

Zemní plyn 6,22%

1.o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce.

2020

množství emisí CO2   7193 t

množství radioaktivního odpadu 0 t

Množství emisí zde uvedené se vztahuje pouze k palivu spotřebovanému pro výrobu elektřiny v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla.