Prodej elektřiny

ENERGY Ústí nad Labem a.s.

Informace o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) č. 458/2000 Sb., v platném znění, ukládá v § 23 odst. 2 písm. k) výrobcům elektřiny povinnost informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup:

1.o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce

2018

Palivo Podíl

hnědé uhlí 99,65%

Zemní plyn 0,35%

1.o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce.

2018

množství emisí CO2   8520 t

množství radioaktivního odpadu 0 t

Množství emisí zde uvedené se vztahuje pouze k palivu spotřebovanému pro výrobu elektřiny v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla.