Aktuality

Vážený obchodní prátelé,

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ze dne 13.10.2021, čj. 06384-44/2020-ERU, jsme povinni vyplatit odběratelům cenový rozdíl za odběr tepla za rok 2018 poměrnou částkou dle odebraných GJ na jednotlivá odběrná místa.


Prohlášení společnosti ENERGY Ústí nad Labem

Společnost ENERGY tímto reaguje vůči neúplným a manipulativním způsobem prezentovaným informacím, které se v posledních dnech objevily v médiích. Z těchto zpráv nepravdivě vyplývalo, že obyvatelům Střekova a okolí bezprostředně hrozí zastavení dodávek tepla v důsledku nuceného ukončení činnosti společnosti ENERGY. Tyto informace jsou nekorektní a účelově podávané, a proto musí být uvedeny na pravou míru.

Energetický, a zvláště teplárenský průmysl prochází v současnosti velmi komplikovaným obdobím, jehož příčiny souvisí a vyplývají z úsilí České republiky i Evropské unie nalézt řešení aktuální klimatické krize. Již tak složitá situace byla navíc umocněna probíhající válkou na území Ukrajiny.

Společnost ENERGY vždy plnila veškeré povinnosti pro ni vyplývající z příslušných právních předpisů, včetně norem v oblasti ochrany životního prostředí, a vynakládala značné finanční prostředky na zavádění nejrůznějších modernizačních a ekologizačních opatření. Jen náklady na nákup tzv. emisních povolenek činily každoročně desítky milionů korun. Teplárny sice mají možnost promítnout náklady na nákup emisních povolenek do cen za dodávky tepla svým odběratelům, ENERGY však takto v plném rozsahu nepostupovala a snažila se ceny tepla (včetně cen pro obyvatele Střekova) dlouhodobě držet na úrovni, kterou považovala za ekonomicky i společensky udržitelnou; tyto ceny byly zakotveny do dlouhodobých smluv, které byly uzavřeny mezi ENERGY a jejími smluvními partnery. Enormnímu nárůstu cen emisních povolenek, k němuž v poslední době došlo (v řádech stovek %), však ENERGY, coby soukromá teplárna, která jako jedna z mála není součástí žádného velkého podnikatelského uskupení, není schopna objektivně čelit, bez změny uzavřených dlouhodobých smluv.

Je třeba si klást otázku, zda aktuální systém obchodování s emisními povolenkami nadále umožňuje podporu modernizačním programům českého teplárenství či zda z něj spíše netěží jiné subjekty, finanční spekulanti, kteří emisní povolenky užívají jako jiné běžné finanční – investiční instrumenty, a to v rozporu s původním smyslem systému obchodování s emisními povolenkami.

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti společnost ENERGY skutečně nebyla v posledních letech schopna odevzdat státu emisní povolenky v předepsaném množství, neboť takový postup byl vzhledem k její ekonomické situaci objektivně nemožný, a za takový postup byla ENERGY uložena pokuta. Společnost ENERGY je však přesvědčena, že tato pokuta ji byla uložena neoprávněně a v tomto smyslu vede několik správních a soudních řízení.

Uloženou pokutu není společnost ENERGY povinna v současné době hradit, což výslovně konstatoval Městský soud v Praze. Je proto nezbytné se důsledně vymezit proti účelovým tvrzením, že by celní správa či jiný orgán nyní mohly společnosti ENERGY z důvodu uložení dané pokuty obstavit účty; nelze ani uvažovat o bezprostředním riziku ukončení dodávek tepla odběratelům – za situace, kdy daná pokuta není vymahatelná, nelze dovozovat, že společnosti ENERGY hrozí obstavení účtů, natož úplné ukončení její činnosti. Společnost ENERGY se plnění svých povinností nikdy nevyhýbala, o čemž svědčí neexistence jakýchkoliv splatných dluhů vůči orgánům finanční či jiné správy.

Aktuální mediální výstupy je třeba vnímat i v kontextu konkurenčního boje, jakož i s ohledem na plány řady společností odpojit se od centrálního systému zásobování teplem provozovaného společností ENERGY a vybudovat si vlastní, plynové zdroje tepla. Takové plány, které začaly být realizovány již před uložením pokuty pro ENERGY, považuje společnost ENERGY za nerozumné až nezodpovědné, zejména s ohledem na budoucí cenu takových dodávek tepla a dopady na životní prostředí, přičemž i s ohledem na své odběratele pokládá za svou povinnost takové plány rozporovat.

Společnost ENERGY jedná a nadále hodlá jednat s mnoha orgány a dalšími subjekty ohledně řešení aktuální situace a o výsledcích takového jednání bude nadále transparentně informovat.

V Ústí nad Labem dne 3. 3. 2023

Váš tým ENERGY Ústí nad Labem, a.s.


Termín přerušení dodávky tepla ulic Jeseninova a Truhlářova – květen 2024. 

Vážení odběratelé, oznamujeme Vám, že vzhledem k nárůstu venkovních teplot, přerušíme 23.5.2024 dodávku páry. Obnovení dodávky tepla provedeme v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/2014 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění. V případě snížení teplot, parovod znovu najedeme.

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY 2024

Plánovaná odstávka výrobních zařízení ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

proběhne od 28.června do 8.července 2024. Přerušení dodávek, bude provedeno
v souladu se zákonem č.458/2000 Sb.
(energetický zákon) § 25, čl. 3 c) ; §59, čl. 1 j) ; § 76, čl. 4 c).

Přerušení dodávky páry, do tepelných přípojek započne
v pátek 28.6.2024, ve 22:00hod a potrvá do pondělí 8.7.2024.
Obnovení dodávky v průběhu dne od 6:00hod do 13:00hod.

Plánované přerušení dodávky elektřiny, i DC zdroj, bude
– v sobotu 29.6.2024 od 5:00hod do 15:00hod odběrná místa připojená na rozvodny areálu výživa
(rozvodny R2, R4, R7, R9, R10).
– v neděli 30.6.2024 od 5:00hod do 15:00hod všechna odběrná místa připojená na rozvodny celého
areálu (SETUZA, výživa i chemie).